Start2020-05-20T16:11:35+01:00

AKTUALNOŚCI

20 maja 2020 | Zamawiający ogłasza postępowanie o usługi psychologiczne oraz terapeutyczne

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) stosowanych do niniejszego postępowania, Zamawiający ogłasza postępowanie o usługi psychologiczne oraz terapeutyczne. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.). Niniejsze zamówienie jest jednak finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zgodnie z Umową, o której mowa w pkt. XI, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający: Fundacja Altum, Jana Pawła II 70 lok 26, 00-175 Warszawa NIP:9522193439
zaprasza Oferentów do złoz
enia ofert na: świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
E-mail: info@altumpomoc.pl
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach Programu Pomocy Pokrzywdzonym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Rodzaj zamówienia:
Usługi
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wg potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienie do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
5) Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w przedmiocie zamówienia.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcjum, tj. wspólnie przez dwóch lub więcej Oferentów.
3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru oferty (Załącznik nr 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze bądź osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
1) w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje Pełnomocnik, do formularza ofertowego winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru;
3) wykaz kadr i lokalizacji(wraz z adresami) dostępnych wykonawcy e
4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, a także należytych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
5. Zamawiający nie przewiduje wadium ani udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Celem złożenia oferty należy:
1) przesłać ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@altumpomoc.pl , w temacie „Zapytanie ofertowe nr FA-OPPP/20.05.2020”;
2) dostarczyć za pośrednictwem kuriera, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr FA-OPPP//20.05.2020”, na adres korespondencyjny Zamawiającego.
2. Oferty należy składać w terminie do 27 maja 2020 r. do godziny 12:00.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami w sprawie niniejszego zapytania jest:
Konrad Jagieła, e-mail: kjagiela@altumpomoc.pl

VI.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena oferty 50% – 15 punktów.
a) Oferta z najniższą ceną(stawka godzinowa) otrzyma- 15 punktów.
b) Ocena kolejnej oferty z ceną wyższą od oferty z ceną najniższą obliczona wg. wzoru: OCN (oferta z najniższą ceną) /CKO (cena kolejnej oferty) x 10 = liczba punktów w kryterium.
2. Zasób kadrowy, możliwości lokalowe wykonawcy- 15 punktów.
a) Oferta z największą liczbą lokalizacji otrzyma 5 punktów.
Ocena kolejnej oferty z liczbą mniejszą od oferty z największą ilością lokalizacji obliczona według wzoru: (liczba lokalizacji oferty badanej) / (największa liczba lokalizacji spośród badanych ofert) x 5 = liczba punktów w kryterium.
b) zasób kadrowy -10 punktów.
Zasób kadrowy zostanie oceniony pod kątem ilościowym –
a) Ocena z największą liczbą specjalistów dostępnych dla zadania otrzyma 5 punktów
b) Ocena kolejnej oferty z liczbą mniejszą od oferty z największą liczbą specjalistów obliczona według wzoru: LPS (liczba specjalistów oferty badanej) / LPN (największa liczba specjalistów spośród badanych ofert) x 10 = liczba punktów w kryterium  (maks 5)
c) zasób merytoryczny specjalistów- 5 pkt
-) Doświadczenie- doświadczenie oceniane będzie przez otwierających ofertę zarówno pod kątem czasowym jak i jakościowym. Szczególnym kryterium pozostaje praca z osobami dotkniętymi przestępstwem. Maksymalna liczba zdobytych punktów wynosi 3
-) Kwalifikacje-
Pod uwagę będzie brane będą kwalifikacje wymienionych specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, pracy z dzie
mi oraz niepełnosprawnymi. Maksymalna liczba punktów wynosi 2

4. Zamawiający wybierze ofertę z największą łączną liczbą punktów przyznaną w świetle ww. kryteriów oceny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści wyniki na swojej stronie internetowej nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.
Wybrany Oferent przystąpi do negocjacji oraz podpisania umowy.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020

IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
1. Oferta powinna być ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
2. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności ofert o kolejne 30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z procesu rozeznawania ofert przed złożeniem zamówienia, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od wyżej opisanej procedury, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

X. PŁATNOŚCI:
Płatność za wykonanie zamówienie – przelewem na konto wybranego Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu dostawy/wykonania świadczenia.

XI. ZASTOSOWANA PROCEDURA:
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019. 1843 t.j.)
2. Obowiązek odpowiedniego stosowania ww. przepisów wynika z umowy nr DFS-II.7211.1072.2019 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie wielkopolski, jaką Zamawiający zawarł z Funduszem Sprawiedliwości/Ministrem Sprawiedliwości jako dysponentem.
3. Na podstawie Umowy Zamawiający uzyskał środki z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na sfinansowanie Przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

KONTAKT

FUNDACJA ALTUM

ul. Jana Pawła II 70/26
00-175 Warszawa

DANE FIRMY

KRS: 0000769504
NIP: 9522193439
REGON: 382443773

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

533 527 481

info@altumpomoc.pl

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Akceptuję